Intervisie voor professionals en teams

Als gecertificeerd LVSC-supervisor organiseer en begeleid ik intervisie voor professionals en teams.

 • Willen jullie team met en van elkaar leren?
 • Willen jullie team beter met elkaar communiceren?
 • Willen jullie deskundiger worden, samen een beter product neerzetten?
 • Wil jij sparren met ander professionals om je te ontwikkelen?
 • Ben je een zorgprofessional en werk je als zzp’er?
 • Ben je SKJ geregistreerd?

Voor zzp’ers, Jeugdzorgwerkers en Jeugd & gezinsprofessionals SKJ-geregistreerd, organiseer en begeleid ik intervisie met aandacht voor de (her)registratie, beroepscode en verantwoorde werktoebedeling.

Wat is intervisie?

Intervisie is een inspirerende methodiek voor mensen die met en van elkaar willen leren. Intervisie beoogt deskundigheidsbevordering, waarbij medewerkers een beroep doen op elkaar om mee te denken over persoon- en functie gebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Het ontwikkelingsgericht werken is een uitgangspunt. Intervisie is een gestructureerd en frequent overleg van een groep professionals (vakgenoten of collega’s) 

om dilemma’s in hun werksituatie te verhelderen en handreikingen te doen om er effectiever mee om te gaan.

Het is een vorm van collegiale consultatie met als doel het op peil houden of verbeteren van het functioneren van de professional. Intervisie is leren in wederzijdse verbondenheid. Leren van jezelf, van situaties en vooral van en met elkaar.

De basis van iedere intervisiemethode is dat iemand een dilemma inbrengt. Dit dilemma wordt onderzocht en geherdefinieerd zonder dat er ongevraagd advies wordt gegeven. Advies geven wordt zo lang mogelijk uitgesteld. Overtuigingen, meningen en aannames worden ter discussie gesteld. En anderen ‘bevragen’ de probleeminbrenger. De inbrenger van het probleem/de vraag vertelt zodoende over de situatie die hem bezighoudt. De andere deelnemers bevragen hem, vragen door en vormen zich zo een beeld van het probleem.

Wanneer de deelnemers voldoende informatie hebben, zijn ze a.h.w. uitgevraagd. Op dat moment is er een nieuwe situatie ontstaan n.l.:

 • De deelnemers hebben een visie ontwikkeld op het probleem van degene die het inbracht
 • De probleeminbrenger heeft door het antwoord geven op de vragen, zélf ook een ander inzicht ontwikkeld in het vraagstuk Door vragen te stellen en te exploreren is er een andere verhouding tot het probleem ontstaan. Een andere zienswijze bijvoorbeeld op de eigen rol, de eigen aanpak.

Als LVSC begeleidingskundige begeleid ik dit proces als onafhankelijke derde. 

Er zijn een paar algemene spelregels die gelden voor intervisie.

 • Deelnemers doen mee op basis van vrijwilligheid
 • Deelnemers bespreken zaken op voet van gelijkheid
 • Deelnemers garanderen elkaar veiligheid en vertrouwelijkheid, wat in de groep wordt besproken, blijft binnen de groep

Alleen ga je snel, samen kom je verder

error: Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd.